Dla inwestorów i  generalnych wykonawców:

 

Wsparcie techniczne na wstępnym etapie wyboru elewacji :

 • Analiza proponowanych przez architektów wariantów elewacji pod kątem rozwiązań technicznych oraz kosztów wykonania
 • Sprawdzenie przyjętych założeń w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi fasad
 • Konsultacje techniczne z biurami architektonicznymi na etapie wyboru elewacji przez inwestora /generalnego wykonawcę
 • Określenie wskaźnikowego kosztu wykonania wybranej elewacji

 

Weryfikacja dokumentacji przetargowej i wykonawczej wykonanej przez biuro architektoniczne w celu poprawności i optymalizacji rozwiązań technicznych:

 • Sprawdzenie dokumentacji przetargowej i wykonawczej elewacji oraz analiza rozwiązań materiałowych proponowanych przez architekta w tym proponowanie rozwiązań alternatywnych
 • Konsultacje służące optymalizacji rozwiązań technicznych
 • Sprawdzenie wszystkich założeń do obliczeń elewacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Sprawdzenie typowych profili fasad przeszklonych oraz szkła pod kątem przyjętych obciążeń i wymagań

 

Koordynacja i przygotowanie procesu przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy elewacji zakończone wyłonieniem wykonawcy fasady:

 • Przygotowanie specyfikacji technicznej dotyczącej rozwiązań technicznych fasady
 • Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej do rozesłania do oferentów
 • Przygotowanie przedmiaru robót
 • Sporządzenie zapytań ofertowych wraz z kompletacją wymaganej dokumentacji
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne oferentów
 • Wsparcie techniczne w procesie przetargowym oraz wypracowywanie wspólnie z oferentami akceptowalnych przez inwestora / generalnego wykonawcę rozwiązań technicznych
 • Współudział w negocjacjach cenowych z oferentami
 • Zestawienie i porównanie ofert przed i po negocjacjach wraz z oceną ofert pod względem technicznej poprawności

 

Wsparcie techniczne w procesie przygotowania produkcji oraz w fazie wykonawstwa fasady:

 • Kontrole w zakładzie produkcyjnym i na budowie w trakcie wykonawstwa fasady wraz z raportami z kontroli
 • Koordynacja i współudział w niezbędnych testach i badaniach na budowie
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej

 


Dla architektów:

 

DORADZTWO TECHNICZNE ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  NA KOLEJNYCH ETAPACH PROJEKTOWANIA

 • Sprawdzenie wykonanej dokumentacji architektonicznej i jej zaopiniowanie odnośnie możliwości realizacji, przyjętych rozwiązań i materiałów oraz udzielonych dopuszczeń do stosowania.
 • Wyjaśnienie z Architektem/Inwestorem istotnych funkcjonalnych oraz technicznych warunków brzegowych dotyczących następujących zagadnień:
  • konstrukcji budynku,
  • fizyki budowli,
  • akustyki,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie fasad i świetlików pod kątem architektury w powiązaniu z kosztami ich realizacji.
 • Sprawdzenie rozwiązań elewacyjnych uwzględniając przy tym obowiązujące w Polsce przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy oraz wytyczne branżowe.
 • Sporządzenie wstępnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych nośnych profili fasad i świetlików celem określenia wielkości przekrojów oraz grubości przegród.
 • Przekazanie informacji odnośnie sił przekazywanych z fasad i świetlików na konstrukcję główną budynku.
 • Na podstawie ww. obliczeń sporządzenie podstawowych rysunków detali dla poszczególnych rodzajów elewacji.
 • Wycena jednostkowa danego rodzaju fasady lub świetlika w celach opracowania kosztorysów.
 • Współpraca i doradztwo techniczne przy opracowywaniu / koordynacji całościowych rzutów i przekrojów w zakresie fasady z uwzględnieniem stref wejściowych do budynku. Sprawdzenie pod względem gabarytów przyjętych elementów oraz wykonalności w projektowanych systemach aluminiowych.
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla elewacji zewnętrznych.

 


Dla firm wykonawczych:

 

Opracowanie dokumentacji wykonawczo-warsztatowej.
Zakres projektu uzgadniany indywidualnie.